EN / LT                                                                         T E A C H E R    E D U C A T I O N

TARPTAUTINIS PERIODINIS MOKSLO LEIDINYS / INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICALS

ISSN 1882-119X

Pradžia Redakcinė kolegija Autoriams Archyvas

     
 

2007, Nr. 9(2)

TURINYS
     
     
   

Redaktorės žodis [Anotacija]

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VADOVŲ KOMPETENCIJOS IR KOKYBĖS VADYBOS PROBLEMOS

Regina Kontautienė, Julija Melnikova [Anotacija]
BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VADOVŲ KOMPETENCIJOS NUOLATINĖS ŠVIETIMO KAITOS KONTEKSTE

Audronė Juodaitytė, Rasa Karinauskienė [Anotacija]
KOKYBĖS VADYBOS PRINCIPŲ RAIŠKA MOKYKLOS IR ŠEIMOS BENDRADARBIAVIMO PROCESUOSE

MOKYTOJŲ MOKYMOSI KOMPETENCIJŲ RAIŠKA IR VERTINIMAS NEFORMALIOJO, SAVAIMINIO MOKYMOSI PROCESUOSE

Elena Jurašaitė-Harbison [Anotacija]
MOKYTOJŲ MOKYMASIS: INDIVIDUALŪS NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMOSI ASPEKTAI

Aušra Fokienė, Eglė Stasiūnaitienė [Anotacija]
NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO METODOLOGINIAI ASPEKTAI (PROFESIJOS MOKYTOJŲ ATVEJIS)

VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYTOJŲ KOMPETENCIJOS IR KOMPETENTINGUMO MODELIAVIMAS

Nada Babič, Stanislava Irovič [Anotacija]
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ IR VAIKŲ SĄVEIKA MOKYMO(-SI) PROCESE

Rūta Marija Andriekienė, Birutė Anužienė, Eligijus Jatkauskas [Anotacija]
ANDRAGOGO ANALITIKO (TYRĖJO) KOMPETENTINGUMO MODELIS

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJŲ EDUKACINĖS VADYBINĖS KOMPETENCIJOS IR MOKYTOJŲ RENGIMO PROBLEMOS

Ala Kovierienė, Vaclovas Tričys [Anotacija]
DĖSTYTOJŲ MOKSLINĖS VEIKLOS KOMPETENCIJŲ EMPIRINIS TYRIMAS

Gražina Strazdienė, Algirdas Garalis [Anotacija]
EDUKACINĖS INOVACIJOS „IMITACINĖ VERSLO ĮMONĖ“ DIEGIMO YPATUMAI LIETUVOS KOLEGIJOSE

Йонас Паужа [Anotacija]
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В СИТУАЦИЯХ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ И ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

NAUJOS ŽINIOS MOKYTOJAMS IR EDUKOLOGAMS TYRĖJAMS: VAIKŲ LYGINAMASIS TYRIMAS

Eugenija Palmira Zambacevičienė, Virginija Dapkevičienė, Inga Stonienė [Anotacija]
ŠEIMOSE IR VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE GYVENANČIŲ VAIKŲ SAVĘS VERTINIMO YPATUMAI

AKTUALIJOS

Algirdas Gaižutis, Juha Varto, Arūnas Augustinaitis, Audronė Juozaitytė [Anotacija]
2007 m. ŠIAULIŲ UNIVERSITETE APGINTOS EDUKOLOGIJOS DAKTARO DISERTACIJOS

Audronė Juodaitytė [Anotacija]
HABILITACIJOS PROCEDŪROS KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO IR VILNIAUS PEDAGOGINIAME UNIVERSITETUOSE

Aušrinė Gumuliauskienė, Laimutė Bobrova, Ramutė Gaučaitė [Anotacija]
MOKSLINIŲ IDĖJŲ SKLAIDA KONFERENCIJOSE

     
     
     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 9(2)

Redaktorės žodis

Turiu garbės pristatyti 9-ąjį mokslo žurnalo ,,Mokytojų ugdymas“ numerį. Žurnalą sudaro teminiai skyriai: ,,Bendrojo lavinimo mokyklų vadovų kompetencijos ir kokybės vadybos problemos“, ,,Mokytojų mokymosi kompetencijų raiška ir vertinimas neformalaus, savaiminio mokymosi procesuose“, ,,Vaikų ir suaugusiųjų mokytojų kompetencijos ir kompetentingumo modeliavimas“, ,,Aukštųjų mokyklų dėstytojų edukacinės vadybinės kompetencijos ir mokytojų rengimo problemos“, ,,Naujos žinios mokytojams ir edukologams tyrėjams: vaikų lyginamasis tyrimas“, ,,Aktualijos“. Paanalizuosiu kiekvieno iš šiame skyriuje esančių straipsnių turinį ir esmines mokslines idėjas.

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 9(2)

Regina Kontautienė, Julija Melnikova
BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VADOVŲ KOMPETENCIJOS NUOLATINĖS ŠVIETIMO KAITOS KONTEKSTE

Straipsnyje analizuojamos bendrojo lavinimo mokyklų vadovų kompetencijos nuolatinės švietimo kaitos sąlygomis, teoriškai apibūdinamas bendrojo lavinimo mokyklų vadovų kompetencijų modelis. Empirinio tyrimo būdu siekiama atskleisti, kokiomis kompetencijomis disponuoja šiandienos bendrojo lavinimo mokyklų vadovai ir kokių kompetencijų jiems dar reikia išsiugdyti. Dėmesys skiriamas vadovų teoriniam pasirengimui: aptariami kompetencijų įgijimo ir tobulinimo būdai.

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 9(2)

Audronė Juodaitytė, Rasa Karinauskienė
KOKYBĖS VADYBOS PRINCIPŲ RAIŠKA MOKYKLOS IR ŠEIMOS BENDRADARBIAVIMO PROCESUOSE

Straipsnyje pagrindžiami kokybės valdymo principai bei jų raiška mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo procesuose. Pasitelkus kokybės vadybos teorines koncepcijas, nagrinėjamas kokybės principų turinys ir esmė. Analizuojami empirinio tyrimo duomenys, atskleidžiantys, kaip klasių vadovai supranta mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo kokybės esmę ir kokiais principais grindžia jo valdymą. Klasių vadovai bendradarbiavimą su šeima suvokia vienpusiškai ir kokybę aiškina per tėvų savarankiškas iniciatyvas. Pagrindinės, jų manymu, bendradarbiavimo su tėvais sritys yra šios: mokyklos mikroklimato gerinimas ir vaikų ugdymo(-si) problemų sprendimas. Klasių vadovai nurodo, kad bendradarbiavimo su šeima kokybę lemia tokie principai: mokytojų ir mokyklos vadovybės dėmesys bendradarbiavimui, tėvų aktyvumas, dalyvavimas sprendžiant vaikų mokymosi ir jų elgesio problemas.

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 9(2)

Elena Jurašaitė-Harbison
MOKYTOJŲ MOKYMASIS: INDIVIDUALŪS NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMOSI ASPEKTAI

Kartu su formaliuoju mokymusi mokytojų profesinis tobulėjimas apima ir neformalųjį mokymą. Šiame straipsnyje aptariama, kaip dviejų Lietuvos ir vienos Jungtinių Valstijų mokyklų mokytojai ėmė mokytis neformalioje aplinkoje savo darbo vietoje. Kognityvinė mokytojų žurnalo diskurso analizė pradedama sutelkiant dėmesį, kaip vidurinės mokyklos mokytojai nusprendžia tobulintis savo kasdieninėje praktikoje ir kaip šis mokymasis atskleidžia ypatingus modelius, kurie yra charakteringi penkioms neformalioms mokymosi savybėms (dispozicija, akcentas, ištekliai, procesas ir reakcija). Tokia penkių kategorijų struktūra pristato mokytojo neformaliojo mokymosi įvairovę kaip daugialypės dimensijos komplektą, kuris įgyja skirtingus modelius, susijusius su mokymosi kontekstu, kurie yra kultūriškai apriboti. Norint pailiustruoti analitinę sandarą, straipsnis pabrėžia vienos savybės įvairovę – mokytojų susitelkimą į neformalųjį mokymą.

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 9(2)

Aušra Fokienė, Eglė Stasiūnaitienė
NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO METODOLOGINIAI ASPEKTAI (PROFESIJOS MOKYTOJŲ ATVEJIS)

Straipsnyje apibendrinami neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo poreikiai ir prielaidos Lietuvos profesijos mokytojų rengimo kontekste, ieškoma atsakymų į klausimą, kaip įvertinti profesijos mokytojų neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytas žinias, gebėjimus ir vertybines nuostatas, siekiant individualizuoti profesijos mokytojų didaktinio pasirengimo procesą. Diskusijai pateikiami kai kurie metodologiniai neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo orientyrai.

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 9(2)

Nada Babič, Stanislava Irovič
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ IR VAIKŲ SĄVEIKA MOKYMO(-SI) PROCESE

Socialinės situacijos vystymosi samprata ir socialinis mokymosi pobūdis yra pradinis taškas atliekant apklausą apie ikimokyklinio lavinimo mokytojų ir vaikų socialinę sąveiką mokymosi ir mokymo procese. Šio bendradarbiavimo būdas ir kokybė taip pat yra būtina sąlyga vaikų ir suaugusiųjų kognityviniams pasiekimams.

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 9(2)

Rūta Marija Andriekienė, Birutė Anužienė, Eligijus Jatkauskas
ANDRAGOGO ANALITIKO (TYRĖJO) KOMPETENTINGUMO MODELIS

Straipsnyje pristatomi tyrimo metu nustatyti pagrindiniai andragogo analitiko (tyrėjo) veiklos parametrai, išanalizuoti bei pagrįsti asmens inkorporuoti ir aplinkos kompetentingumo šaltiniai, reikalingi andragogo analitiko (tyrėjo) profesnei veiklai. Kompetentingumas pristatomas kaip konstruktas, išreikšta įvairių šaltinių derinimu. Remiantis nustatytais andragogo analitiko veiklos parametrais ir veiklos sritimis bei kompetentingumo šaltinių derinimu, pateikiamas hipotetinis andragogo analitiko (tyrėjo) kompetentingumo modelis, kuris buvo ekspertų aprobuotas pagal numatytus vertinimo kriterijus.

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 9(2)

Ala Kovierienė, Vaclovas Tričys
DĖSTYTOJŲ MOKSLINĖS VEIKLOS KOMPETENCIJŲ EMPIRINIS TYRIMAS

Straipsnyje pristatoma dalis Šiaulių universiteto mokslininkų vykdomo tyrimo, skirto nustatyti aukštųjų mokyklų dėstytojų mokslinės veiklos kompetencijas. Sukurtas testas taikytas siekiant įvertinti doktorantų, dėstytojų ir ūkio subjektų specialistų mokslinės veiklos metodologijos, komunikavimo, informacinių ir mokslinių projektų vadybos žinias bei įgūdžius. Tyrimo rezultatai leido suformuluoti išvadas dėl tiriamųjų grupių mokslinės veiklos kompetencijų lygio. Nustatyta, kad aukštųjų mokyklų dėstytojų kompetencija priklauso nuo mokslinės veiklos patirties, bendrojo išsimokslinimo, domėjimosi mokslo naujovėmis ir informacinėmis technologijomis. Didžiajai daliai dėstytojų nepakankamai žinomi komandinio darbo principai, šiuolaikinio mokslo politika ir darnioji plėtra, inovacijų plėtra.

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 9(2)

Gražina Strazdienė, Algirdas Garalis
EDUKACINĖS INOVACIJOS „IMITACINĖ VERSLO ĮMONĖ“ DIEGIMO YPATUMAI LIETUVOS KOLEGIJOSE

Straipsnyje nagrinėjama verslumo ugdymo proceso raiška ir edukacinės inovacijos „Imitacinė verslo įmonė“ diegimo ypatumai Lietuvoje. Pristatoma dėstytojų, dirbančių imitacinėse verslo įmonėse Lietuvoje ir ES šalyse, veiklos lyginamoji analizė. ,,Imitacinė verslo įmonė“ analizuojama kaip edukacinė inovacija pagal Janiūnaitės (1999) pasiūlytą modelį. Išryškinamo objekto, organizacinių išteklių, subjektų ir šalių palyginamumo charakteristikos. Pristatomas edukacinės inovacijos „Imitacinė verslo įmonė“ veiklos veiksmingumo mo­de­lis.

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 9(2)

Йонас Паужа
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В СИТУАЦИЯХ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ И ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В статье анализируются вопросы формирования коммуникативно-речевых компетенций в ситуациях проявления этнической и гендерной идентичности в русском и литовском языках. В целях формирования копметенций межкультурной коммуникации (МКК) в статье предлагается лингвокультурологический материал в плане сопоставительного анализа особенностей двух (в отдельных случаях не-скольких) языков.

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 9(2)

Eugenija Palmira Zambacevičienė, Virginija Dapkevičienė, Inga Stonienė
ŠEIMOSE IR VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE GYVENANČIŲ VAIKŲ SAVĘS VERTINIMO YPATUMAI

Straipsnyje analizuojami šeimose ir vaikų globos namuose ugdomų vaikų savęs vertinimo tyrimo rezultatai. Lyginamoji tyrimo rezultatų analizė parodė menkesnį daugelio globos namuose ugdomų vaikų savęs vertinimą visose trijose tirtose situacijose: santykiai su bendraamžiais, tėvais bei šeimynų auklėtojais ir mokytojais. Savęs vertinimą kaip bazinę asmenybės struktūrą sudaro asmeninio veiksnumo pajauta ir asmenybės vertės jausmas. Edukacine prasme pedagogams svarbu atpažinti subjektyvius mokinių savęs vertinimo išgyvenimo požymius ir pasirinkti tinkamus elgesio skatinimo būdus.

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 9(2)

Algirdas Gaižutis, Juha Varto, Arūnas Augustinaitis, Audronė Juozaitytė
2007 m. ŠIAULIŲ UNIVERSITETE APGINTOS EDUKOLOGIJOS DAKTARO DISERTACIJOS

Editos Musneckienės disertacinio darbo problema yra itin aktuali, nes mūsų šalyje siekiama reformuoti aukštąjį mokslą bei pedagogų rengimą. Todėl šiame kontekste disertacija apie vizualinės kultūros virsmą edukacinės paradigmos kontekste yra itin savalaikė tiek edukologijos moksle, tiek ir pedagogų rengimo praktikoje.

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 9(2)

Audronė Juodaitytė
HABILITACIJOS PROCEDŪROS KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO IR VILNIAUS PEDAGOGINIAME UNIVERSITETUOSE

Kauno Vytauto Didžiojo universitete edukologijos krypties habilitacijos procedūros taryboje mokslo darbų apžvalgas pristatė du šio universiteto mokslininkai– socialinių mokslų (edukologijos) daktarai – Jonas Ruškus ir Petronėlė Nijolė Večkienė.

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 9(2)

Aušrinė Gumuliauskienė, Laimutė Bobrova, Ramutė Gaučaitė
MOKSLINIŲ IDĖJŲ SKLAIDA KONFERENCIJOSE

2007 m. rugsėjo mėn. Krymo autonominėje respublikoje, Aluštoje, įvyko IV tęstinė mokslinėpraktinė konferencija „Inovacinės technologijos švietime“, kurią kuruoja Ukrainos ir Krymo autonominės respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos. Konferencijos organizatoriai yra abi minėtos ministerijos, Krymo autonominės respublikos Aukščiausioji Rada, Ministrų taryba, Centrinis podiplominių pedagoginių studijų institutas, Tauridės intelektinės nuosavybės asociacija. Konferencijoje dalyvavo 6 valstybių mokslininkai, švietimo politikai, švietimo institucijų vadovai, Rados atstovai, pedagogai praktikai.