EN / LT                                                                         T E A C H E R    E D U C A T I O N

TARPTAUTINIS PERIODINIS MOKSLO LEIDINYS / INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICALS

ISSN 1882-119X

Pradžia Redakcinė kolegija Autoriams Archyvas

     
 

2007, Nr. 8(1)

TURINYS
     
   

Redaktorės žodis [Anotacija]

I. MOKYTOJŲ RENGIMO POKYČIAI ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE

Божена Мухацка [Anotacija]
КВАЛИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛЬШЕ

Zdisława Zacłona [Anotacija]
NAUJI IŠŠUKIAI MODERNIOS MOKYKLOS MOKYTOJUI

II. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ IR PAAUGLIŲ UGDYMO(SI) PROBLEMOS

Laimutė Bobrova, Liuda Radzevičienė, Audra Pladienė [Anotacija]
SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ INTEGRUOTO UGDYMO YPATYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE (PEDAGOGŲ PATIRTIES KONCEPTUALIZACIJA)

Rita Raudeliūnaitė [Anotacija]
SUTRIKUSIO REGĖJIMO PAAUGLIŲ INTERPERSONALINIŲ ĮGŪDŽIŲ RAIŠKOS YPATUMAI

III. MOKYKLOS GYVENIMO IR MOKYTOJŲ KOMPETENCIJŲ KOKYBĖS KAITA: EMPIRINIAI TYRIMAI

Audronė Juodaitytė, Zina Žuklijienė [Anotacija]
ŠIUOLAIKINĖS MOKYKLOS GYVENIMO KOKYBĖS VERTYBINIS KONTEKSTAS (EMPIRINIS TYRIMAS)

     
     
     
 

Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 8(1)
 

Redaktorės žodis

Gerbiamam skaitytojui noriu pristatyti naują mokslo žurnalo ,,Mokytojų ugdymas“ numerį. Žurnale skaitytojas ras tokius teminius skyrius: ,,Mokytojų rengimo pokyčiai šiuolaikinėje visuomenėje“ (I), ,,Specialiųjų poreikių vaikų ir paauglių ugdymo(si) problemos“ (II), ,,Mokyklos gyvenimo ir mokytojų kompetencijų kokybės kaita: empiriniai tyrimai“ (III), ,,Šiuolaikinės vai-kų informacinės komunikacinės kultūros kaitos ir socializavimo(si) problemos“ (IV).

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 8(1)

Божена Мухацка
КВАЛИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛЬШЕ

В результате того, что учителями работают люди различных профессий, в сфере образования возникают серьезные проблемы. Учителей при-нимают на работу на не одинаковых законных основаниях, и они имеют различное образование. Таким образом, остаётся открытым вопрос: кто и как должен быть обучен, какое образование и какого уровня иметь, чтобы отвечать ожиданиям людей, пользующихся услугами учителей?

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 8(1)

Zdisława Zacłona
NAUJI IŠŠUKIAI MODERNIOS MOKYKLOS MOKYTOJUI

Globali informacinė visuomenė įgalina piliečius priimti informaciją, būti bendraujančius, besimokančius ir kuriančius naujas paslaugas ir produktus. Teleinformacinėms prekėms naudoti piliečiai turi turėti tam tikrų kompetencijų. Švietimo sistema Lenkijoje turi būti pertvarkyta ir pritaikyta šiuolaikinių žmonių lūkesčiams bei poreikiams. Naujų tikslų švietimui iškėlimas taip pat liečia mokytojus, kurie realizuotų šiuos tikslus. Mokytojas susiduria su naujais iššūkiais, nes jam reikia prisitaikyti prie socialinių pokyčių, europeizacijos ir gyvenimo globalizacijos.

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 8(1)

Laimutė Bobrova, Liuda Radzevičienė, Audra Pladienė
SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ INTEGRUOTO UGDYMO YPATYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE (PEDAGOGŲ PATIRTIES KONCEPTUALIZACIJA)

Vykstantys esminiai socialiniai pokyčiai įvairiose gyvenimo srityse ir toliau skatina pedagogus ieškoti optimalių specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų ugdymo, socializacijos, taip pat ir sėkmingos integracijos į visuomenę būdų. Teisinėmis priemonėmis siekiama užtikrinti specialiųjų poreikių vaikams palankią ugdymo aplinką, tačiau praktiniame darbe dažnai susiduriama su įvairiomis problemomis, trukdančiomis šio proceso vyksmui. Straipsnyje atskleidžiami specialiųjų ir bendrojo lavinimo pedagogų patirties kontekstai, susiję su besikeičiančia socialine-pedagogine ir kultūrine ugdymo realybe. Lyginant įgytų patirčių kontekstus išryškėja problemos, su kuriomis susiduria specialistai, dirbantys bendrojo lavinimo mokyklose su integruotais jose specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais.

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 8(1)

Rita Raudeliūnaitė
SUTRIKUSIO REGĖJIMO PAAUGLIŲ INTERPERSONALINIŲ ĮGŪDŽIŲ RAIŠKOS YPATUMAI

Nagrinėjama sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymo problema, kaip svarbi asmens socialinės integracijos į visuomenę sąlyga. Remiantis tyrimo duomenimis, lyginamuoju aspektu analizuojami sutrikusio regėjimo paauglių, besimokančių specialiosiose ir bendrojo lavinimo mokyklose, interpersonalinių (kontakto užmezgimo, verbalinio ir neverbalinio kontakto, tarpusavio sąveikos sukūrimo ir konfliktų sprendimo) įgūdžių ypatumai bei išryškinami tie įgūdžiai, kurių daugiausia stokoja tiriamieji.

     
  Mokytojų ugdymas / Teacher Education
2007, Nr. 8(1)

Audronė Juodaitytė, Zina Žuklijienė
ŠIUOLAIKINĖS MOKYKLOS GYVENIMO KOKYBĖS VERTYBINIS KONTEKSTAS (EMPIRINIS TYRIMAS)

Straipsnyje analizuojama šiuolaikinės mokyk-los gyvenimo kokybės problema išryškinant vertybinį-aksiologinį jos kontekstą. Tai atskleidžiama atliekant kokybinį mokyklos gyvenimo dalyvių (mokytojų ir mokinių) egzistencinio pasaulio vertybinį tyrimą: gyvenimo ir mokyklinio gyvenimo prasmės, siekių (dabarties ir ateities), ekspektacijų idealiai mokyklai. Formuluojamos išvados, kad mokinių ir mokytojų egzistencinės vertybės yra orientuotos į mokymąsi įgyjant žinių ir tobulėjant per tarpusavio santykius, veiklą, mokyklinio gyvenimo mikroaplinką. Mokytojai ir mokiniai mokyklinį gyvenimą suvokia kaip svarbią jų gyvenimo sritį. Tačiau mokiniams ši gyvenimo sritis nėra tiek asmeniškai svarbi kiek mokytojams. Tai jiems antroji, šalutinė aplinka greta namų aplinkos. Mokytojai mokyklinio gyvenimo kokybę sieja su tinkama aplinka jų profesinei veiklai, savirealizacijai tobulėjant tiek profesine, tiek ir asmenine prasme. Mokiniams mokykla yra svarbi tuo, kad jie joje įgyja žinių ir rengiasi visaverčiam gyvenimui, kuris bus ateityje. Tiek mokytojams, tiek mokiniams yra svarbu, kad mokyklos gyvenime būtų kuo mažiau stresų, diskriminacijos dėl asmeninio ar kultūrinio kitoniškumo.