EN / LT                                                                         T E A C H E R    E D U C A T I O N

TARPTAUTINIS PERIODINIS MOKSLO LEIDINYS / INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICALS

ISSN 1882-119X

Pradžia Redakcinė kolegija Autoriams Archyvas

     
 

2011, Nr. 17(2)

TURINYS
 

 

 
 


Visas tekstas

Pratarmė

 

MOKINIŲ IDENTITETŲ UGDYMOSI RAIŠKA MOKYMOSI PROCESUOSE BEI MOKYTOJŲ, TĖVŲ LŪKESČIŲ DERMĖS SVARBA VAIKO GEROVEI

 

   

Zdzislawa Zaclona

Mokytojų ir tėvų lūkesčių dermė Efektyvaus bendradarbiavimo pagrindas pirminiame pradinio ugdymo etape

 

Lina Garšvė

Lietuvių kilmės mokinių identitetų ugdymas: naujojo diskurso konstravimas remiantis postmoderniosios filosofijos teorijomis

 

Kristina Rūdytė

Savaiminio mokymo(si) kaip kitoniško prasmingumas vaikams

 


BŪSIMŲ PEDAGOGŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMOSI GALIMYBĖS UNIVERSITETINĖSE STUDIJOSE IR JŲ KOKYBĖS VERTINIMAS

 

Audronė Juodaitytė

Vaikystės pedagogikos specialybės studentų karjeros kompetencijų raiška projektuojant darbo vietą privačiame ikimokyklinio ugdymo paslaugų sektoriuje

 

Daiga Kaleja-Gasparovicha

Saviraiška vizualinio meno studijose kaip kūrybiškumo ugdymo prielaida rengiant pedagogus

 

Daiva Alifanovienė, Asta Vaitkevičienė

Studentų kompetencijų ugdymas specialiosios pedagogikos studijose taikant Mokytojo profesijos kompetencijos aprašą bei studentų nuomonės tyrimą

 


AKTUALIJOS

 

 

Audronė Juodaitytė

Kultūrologinės paradigmos raiška edukologijos daktaro disertacijose

 

 

Aušra Kazlauskienė, Daiva Malinauskienė

Vaikų kultūrostyrimų socialinis-edukacinis diskursas postmodernioje visuomenėje /

 

 

Анита Лидака

Социальное воспитание VI: Недостаточность влияния факторов единства социальной политики и