EN / LT                                                                         T E A C H E R    E D U C A T I O N

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICALS

ISSN 1882-119X

Home Editorial Board For Authors Issues

     
 

2010, Nr. 14(1)

CONTENTS
     
 


Full text

Pratarmė

PEDAGOGŲ IR ANDRAGOGŲ UNIVERSITETINIO PROFESINIO RENGIMO KOKYBĖS VALDYMO TEORINIAI, PRAKSEOLOGINIAI TYRIMAI

 

   

Ona Monkevičienė, Alona Rauckienė
PEDAGOGŲ RENGIMO KOKYBĖS TOBULINIMAS LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE: MENTORYSTĖS INSTITUCIJOS KŪRIMAS

Rūta Marija Andriekienė
SISTEMINIS POŽIŪRIS Į TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUCIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMĄ

Birutė Jatkauskienė, Eligijus Jatkauskas
ANDRAGOGŲ PROFESIONALIZACIJA VEIKLOS DAUGIAFUNKCIONALUMO ASPEKTU

Gitana Tolutienė
ANDRAGOGIKOS SPECIALYBĖS STUDENTŲ KRITINIO MĄSTYMO UGDYMOSI GALIMYBĖS UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ PROCESE

Inguna Lace
PEDAGOGINIO PROFILIO STUDENTŲ SAVIANALIZĖS SVARBA ASMENINIAM PROFESINIAM TOBULĖJIMUI

 

MOKYKLOS MOKYTOJŲ, VADOVŲ, MOKINIŲ KOGNITYVINIO BEI VADYBINIO KOMPETENTINGUMO UGDIMOSI PROJEKCIJOS

Daiva Bubelienė, Gediminas Merkys
BANDYMAS ŽVELGTI Į PEDAGOGŲ PROFESINĮ STRESĄ KOMPLEKSIŠKAI: EMPIRINIO TYRIMO DUOMENYS

Regina Kontautienė, Julija Melnikova
BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VADOVŲ POŽIŪRIS Į KOMPETENCIJŲ UGDYMO SISTEMĄ LIETUVOJE

Rytis Vilkonis, Irina Barabanova
VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ SAVARANKIŠKO MOKYMOSI PATIRTIES ANALIZĖ NUOTOLINIO IR ELEKTRONINIO MOKYMO(-SI)POREIKIO KONTEKSTE

SOCIALINĖS PAGALBOS VAIKAMS IR PATYČIŲ PREVENCIJOS MOKYKLOJE EDUKACINIO VEIKSMINGUMO TYRIMAI

Erika Masiliauskienė, Vaida Griškutė
VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TEIKIAMOS PAGALBOS SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ VAIKAMS RAIŠKOS KONTEKSTŲ EMPIRINIS TYRIMAS

Rasa Pocevičienė, Giedrius Girdvainis
EDUKACINIŲ VAIKŲ PATYČIŲ PREVENCIJOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE SISTEMOS BRUOŽŲ ANALIZĖ: PRIEMONĖS IR DALYVIAI  (ŠIAULIŲ ATVEJIS)

AKTUALIJOS

Audronė Juodaitytė
Į VAIKĄ ORIENTUOTŲ TYRIMŲ TRADICIJOS PLĖTOJIMAS EDUKOLOGIJOS DAKTARO DISERTACIJOSE  IR SKLAIDOS GALIMYBIŲ PAIEŠKOS

Daiva Malinauskienė
NAUJOS TYRIMAIS GRĮSTOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO INFORMAVIMO SISTEMOS PROJEKTAVIMO GALIMYBĖS

Aušrinė Gumuliauskienė, Audronė Juodaitytė, Daiva Malinauskienė
TYRIMAIS GRĮSTOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS GALIMYBIŲ PAIEŠKOS

Rolandas Paulauskas, Aušrinė Gumuliauskienė, Henrikas Volodka, Asta Širiakovienė
MOKYTOJŲ MOKYTOJAS: REFLEKSIJOS APIE PROFESORIŲ LEONĄ JOVAIŠĄ