EN / LT                                                                         T E A C H E R    E D U C A T I O N

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICALS

ISSN 1882-119X

Home Editorial Board For Authors Issues

     
 

2009, Nr. 12(1)

CONTENTS
     
 


Full text

Pratarmė

EDUKOLOGIJOS MOKSLO METODOLOGINĖS PROBLEMOS IR EDUKACINIŲ TYRIMŲ SKLAIDA

 

   

Rūta Marija Andriekienė
PEDAGOGIKOS IR ANDRAGOGIKOS DERMĖS PROBLEMOS ŠIUOLAIKINĖJE EDUKOLOGIJOJE

Audronė Juodaitytė, Kristina Rūdytė
DISKURSAS KAIP SOCIALINIŲ-EDUKACINIŲ REIŠKINIŲ KONTEKSTUALAUS SUPRATIMO METODOLOGINĖ PRIEIGA

Rytis Vilkonis, Margarita Vilkonienė
LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE PEDAGOGŲ ATLIEKAMI EDUKACINIAI TYRIMAI: SITUACIJOS ANALIZĖ

AUKŠTOJO MOKSLO PERTVARKOS POLITIKA IR EMPIRIKA 

Людмила Ивановна Фомичёва
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УКРАИНЕ НА БОЛОНСКУЮ СИСТЕМУ

Daiva Alifanovienė, Dovilė Jankauskaitė
SOCIOEDUKACINIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ PLĖTOTĖS YPATUMAI AUKŠTOSIOSE UNIVERSITETINĖSE MOKYKLOJE : STUDIJUOJANČIŲJŲ POŽIŪRIS

Regina Tamulaitienė, Vilhelmina Lukavičienė
KŪNO KULTŪROS SPECIALYBĖS STUDENTŲ SPORTINĖS VEIKLOS MOTYVACIJA: REFLEKSIJŲ ANALIZĖ
LIETUVOS IKIMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO UGDYMO PERTVARKOS STRATEGINĖS INOVACIJOS IR PASIEKIMAI

Ona Monkevičienė
LIETUVOS ŠVIETIMO REFORMA: IKIMOKYKLINIO UGDYMO TURIMO IR PEDAGOGINIŲ TECHNOLOGIJŲ KAITĄ 1998-2008 M.

Palmira Pečiuliauskienė, Marija Barkauskaitė, Angelė Borodinienė
VYRESNIOJO MOKYKLINIO AMŽIAUS MOKINIŲ MOKOMOSIOS INFORMACIJOS PAIEŠKŲ IR SKLAIDOS GEBĖJIMŲ FORMAVIMOSI VEIKSNIAI

SUAUGUSIŲJŲ TĘSTINIO UNIVERSITETINIO MOKYMOSI SOCIOKULTŪRINIAI IR DEMOGRAFINIAI VEIKSNIAI

Gitana Martinkienė
TRADICINIO IR NETRADICINIO AMŽIAUS STUDENTŲ UNIVERSITETINES STUDIJAS LEMIANTYS DEMOGRAFINIAI VEIKSNIAI (UŽSIENIO ŠALIŲ TYRĖJŲ PATIRTIS)

Rima Bakutytė, Lidija Ušeckienė
DARBINGO AMŽIAUS ASMENŲ SAVĘS, KAIP PROFESINĖS SRITIES SPECIALISTO, SUVOKIMO IR DALYVAVIMO TĘSTINIAMS MOKYMESI SĄVEIKA

AKTUALIJOS

Audronė Juodaitytė
NAUJI DISERTACINIAI TYRIMAI: STUDIJŲ PROCESAS IR UGDYMO SISTEMŲ KAITA AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE