EN / LT                                                                         T E A C H E R    E D U C A T I O N

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICALS

ISSN 1882-119X

Home Editorial Board For Authors Issues

     
 

2008, Nr. 11(2)

CONTENTS
     
 


Full text

Redaktorės žodis

 

   

TARPTAUTINĖ PATIRTIS: UNIVERSITETŲ TRANSFORMAVIMASIS Į MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ ORGANIZACIJAS IR POKYČIAI MOKYTOJŲ DARBO RINKOJE

Jean-Marie Filloque
NAUJOS DĖSTYTOJŲ KOMPETENCIJOS MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ POLITIKOS KONTEKSTE

Rolandas Paulauskas
MOKYTOJŲ PASIŪLOS IR PAKLAUSOS KRYPČIŲ APŽVALGA JAV AKTO „NĖ VIENAS VAIKAS NEUŽMIRŠTAS“ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIU

Edita Musneckienė
TARPTAUTINIAI MENO EDUKACINIAI TYRIMAI: ORGANIZAVIMAS, PROBLEMOS, KRYPTYS

BŪSIMŲJŲ PEDAGOGŲ PSICHOSOCIALINĖS IR PROFESINIO PASIRENGIMO PATIRTYS: EMPIRINIAI TYRIMAI

Romualdas Malinauskas
BŪSIMŲJŲ SPORTO PEDAGOGŲ EMPATIJA: EMPIRINIO TYRIMO REZULTATAI

Roma Kriaučiūnienė
BŪSIMŲJŲ UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJŲ MORALINIAI SPRENDIMAI, KAIP DORINĖS NUOSTATOS IŠRAIŠKA

Remigijus Bubnys, Vilma Žydžiūnaitė
REFLEKTUOJANČIO BŪSIMO SPECIALIOJO PEDAGOGO PROFESINIO APSISPRENDIMO PATIRTYS

VAIKŲ KULTŪROS FENOMENŲ IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO KOKYBĖS EMPIRINIŲ TYRIMŲ METODOLOGIJA IR METODAI

Erika Masiliauskienė
VAIKŲ KOMPIUTERINĖS KULTŪROS ŽAIDYBINIS DISKURSAS SOCIALINĖS REALYBĖS KONSTRA­VIMO KONTEKSTE: EMPIRINIO TYRIMO METODOLOGIJA IR REZULTATAI

Ramutė Gaučaitė, Aušra Kazlauskienė
VAIKŲ (4–6 m.) MATEMATINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS CHOREOGRAFINE VEIKLA: PEDAGOGINIS EKSPERIMENTAS

Audronė Juodaitytė, Dalia Martišauskienė
IKIMOKYKLINIO UGDYMO KOKYBĖS VALDYMO PRASMIŲ KONTEKSTUALIZAVIMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO DOKUMENTUOSE

INOVATYVUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS IR ANDRAGOGŲ DIDAKTINIŲ KOMPETENCIJŲ TYRIMAS: TEORINĖS, EMPIRINĖS PRIEIGOS

Birutė Jatkauskienė, Eligijus Jatkauskas, Ana Jovarauskaitė
KOUČINGAS IR JO TAIKYMO GALIMYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SRITYJE (TEORIJA IR EMPIRIKA)

Rima Bakutytė, Lidija Ušeckienė
ANDRAGOGŲ DIDAKTINĖS KOMPETENCIJOS RAIŠKA PERKVALIFIKAVIMO STUDIJOSE (EMPIRINIS TYRIMAS)

AKTUALIJOS 

Audronė Juodaitytė, Aušra Kazlauskienė
XIV PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS: IDĖJOS ŠVIETIMUI IR MOKSLO REFORMAI

Jonas Kievišas
MOKSLINIŲ IDĖJŲ SKLAIDA MENINIO UGDYMO SRITYJE: LIETUVOS IR UKRAINOS MOKSLININKŲ BENDRADARBIAVIMAS

Audronė Juodaitytė, Aušra Kazlauskienė
APGINTOS EDUKOLOGIJOS DAKTARO DISERTACIJOS

Odeta Norkutė ,,Rengimo(-si) gyvenimui santuokinėje šeimoje edukologinis modeliavimas“.

Audronė Juodaitytė
LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO REFORMOS MOKSLINIS-EMPIRINIS PAGRINDIMAS

Laimutė Bobrova, Ramutė Gaučaitė
REFLEKSYVI VII TARPTAUTINĖS MOKSLINĖS KONFERENCIJOS „MOKYTOJŲ RENGIMAS XXI AMŽIUJE: POKYČIAI IR PERSPEKTYVOS“ PROBLEMATIKOS ANALIZĖ