EN / LT                                                                         T E A C H E R    E D U C A T I O N

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICALS

ISSN 1882-119X

Home Editorial Board For Authors Issues

     
 

2008, Nr. 10(1)

CONTENTS
     
   

Redaktorės žodis

MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ KOMPETENCIJŲ RAIŠKA ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ UGDYMO(SI) KONTEKSTE

Nada Babić, Stanislava Irović
KOMPETENCIJA, KOMPETENCIJOS IR MOKYTOJŲ UGDYMAS(IS)

Tatjana Bakanovienė [Anotacija]
MOKYTOJŲ, UGDANČIŲ MATEMATIKAI GABIUS MOKINIUS, PEDAGOGINIŲ KOMPETENCIJŲ POREIKIAI: EMPIRINIS TYRIMAS

MargaritaTeresevičienė, Monika Ivoškaitė
MOKINIŲ KARJEROS KOMPETENCIJOS PLĖTOJIMAS PROFESINĖJE MOKYKLOJE VERTINANT MOKYMOSI PASIEKIMUS

Aušra Kazlauskienė
PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ STATISTINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS(IS) INFORMACIJOS VALDYMO KONTEKSTE (PEDAGOGINIO EKSPERIMENTO SĄLYGOMIS)

UGDYMOSI PARADIGMŲ IR ŠVIETIMO SISTEMŲ VALDYMO KAITA LIETUVOS ŠVIETIMO REFORMOS PROCESUOSE

Ramutė Bruzgelevičienė
UGDYMO PARADIGMŲ KAITOS PERMANENTIŠKUMO PROBLEMA: TEORIJA–PRAKTINĖ VEIKLA – MOKYTOJŲ RENGIMAS

Sergejus Neifachas
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VALDYMO FUNKCIJŲ KONTEKSTUALIZAVIMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO POLITIKOS STRATEGINĖSE KRYPTYSE

UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ TOBULINIMO PROBLEMOS MOKYMOSI PER GYVENIMĄ KONTEKSTE

Vaiva Zuzevičiūtė, Ilona Tandzegolskienė
EUROPOS SĄJUNGOS KVALIFIKACIJŲ SĄRANGA: IŠŠŪKIAI ŠVIETIMO SISTEMAI (EDUKOLOGIJOS DOKTORANTŪROS STUDIJŲ TOBULINIMO ATVEJO ANALIZĖ)

Laima Sajienė
MOKYMOSI PASIEKIMŲ APLANKAS (PORTFOLIO) UNIVERSITETINĖSE STUDIJOS

Lota Bobrova
PEDAGOGINIO PROFILIO KŪNO KULTŪROS SPECIALYBĖS STUDENTŲ GYVENIMO STILIAUS UGDYMAS(IS) UNIVERSITETINĖSE STUDIJOSE (POSTMODERNIOS VISUOMENĖS IŠŠŪKIŲ KONTEKSTE)

AKTUALIJOS

Audronė Juodaitytė
EDUKOLOGIJOS DAKTARŲ MOKSLO DARBŲ APŽVALGA

Audronė Juodaitytė, Daiva Kalinauskienė
APGINTOS EDUKOLOGIJOS DAKTARO DISERTACIJOS: MOKSLINĖS EMPIRINĖS IDĖJOS IR REIKŠMINGUMAS

Jonas Kievišas, Rimantė Kondratienė
UGDYMO DVASINGUMO TRADICIJA: TEORIJA IR REALYBĖ

Julija Melnikova
MOKSLINĖ STAŽUOTĖ JAPONIJOJE

Laimutė Bobrova
NAUJOS KNYGOS MOKYTOJAMS