EN / LT                                                                         T E A C H E R    E D U C A T I O N

TARPTAUTINIS PERIODINIS MOKSLO LEIDINYS

ISSN 1882-119X

Pradžia Redakcinė kolegija Autoriams Archyvas

     
  INFORMACIJA AUTORIAMS  
     
  Reikalavimai straipsnio pateikimui  
 

1 žingsnis

 
 

Redakcinei kolegijai el. paštu mokytojuugdymas@ef.su.lt pateikiama pagal nurodytus reikalavimus  (žiūrėti žemiau) parengto straipsnio elektroninė versija lietuvių kalba ir straipsnio administravimo mokesčio kvito kopiją (vienkartinis straipsnio administravimo mokestis - 150 lt.).*  Mokestis negarantuoja, jog straipsnis bus priimtas spaudai - jis gali būti nerekomenduojamas spausdinti, jeigu neatitinka moksliniam straipsniui  keliamų reikalavimų, kuriuos fiksuoja recenzentai. Pakartotinam recenzavimui straipsnis gali būti teikiamas daugiausiai du kartus. Straipsnio priėmimo spaudai atveju mokestis garantuoja vieno leidinio išsiuntimą straipsnio autoriams. Straipsnis spausdinamas ISSN 1822-119X ir talpinamas duomenų bazėse bei, siekiant citavimo, pilnas tekstas  talpinamas atviroje internetinėje prieigoje.

 
 

Mokėjimo rekvizitai:

 
 

Sąskaitos numeris – LT507300010130409060
Bankas – SWEDBANK
Mokėjimo paskirtyje reikia nurodyti – autoriaus vardą, pavardę (už straipsnio (pavadinimas) administravimą).

 
     
 

*Jei autorius moka pats, turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą – jo vardu bus išrašyta  sąskaita. Jei už autorių moka organizacija, būtina pateikti mokančios organizacijos rekvizitus – PVM mokėtojo kodą, organizacijos kodą, adresą ir pan.

 
     
  2 žingsnis  
 

Straipsnis publikuojamas lietuvių-anglų, rusų -anglų arba anglų-lietuvių kalbomis. 
Po teigiamo recenzentų įvertinimo autoriai redakcinei kolegijai redaguotą straipsnį pateikia dvejomis - lietuvių-anglų – kalbomis. Nekokybiškai išversti ar redaguoti straipsniai nebus publikuojami, o straipsnio administravimo mokestis negražinamas.

 
     
  Reikalavimai straipsnio parengimui  
 

Tekstas maketuojamas Times New Roman 12 punktų šriftu  vienos eilutės tarpais A4 formato (210 x 297 mm) lape su tokiomis paraštėmis:

 
  viršuje – 25 mm, apačioje – 25 mm, kairėje – 24 mm, dešinėje – 24 mm.  
     
 

Santrauka

 
 

Jūsų santraukos kokybė apsprendžia ar skaitytojas rinksis skaityti straipsnį. Dėl šios priežasties maždaug 400 spaudos ženkluose jūs turite apibūdinti straipsnio mokslinę problemą, tyrimo metodiką ir pagrindinius rezultatus

 
 
 • Santrauka turi tiksliai atspindėti straipsnį
 • Santrauka turi būti savarankiška, be santrumpų, išnašų ar nepilnų nuorodų
 • Būtina įtraukti raktažodžius (pagrindiniai žodžiai) į santrauką, nes tai padės skaitytojams. Pagrindiniai žodžiai/frazės turi sietis su santrauka.
 
     
 

Stenkitės pateikti daugiausia iki penkių skirtingų raktažodžių ar frazių ir vengti kartojimo, nes tai gali sukelti nepatogumų skaitytojui ieškant informacijos paieškos sistemose.

 
 
 • Patikrinkite, ar santrauka skaitosi gerai.
 • Patikrinkite, ar žurnalo reikalavimai atitinka santraukai keliamus reikalavimus, nes kitaip ji bus redaguojama.
 • Santrauka pateikiama ta kalba, kuria parašytas straipsnis.
 
     
 

Straipsnio struktūra

 
  Straipsnio pavadinimas (14 pt, Bold); po autoriaus vardo ir pavardės nurodoma institucija, kuriai atstovauja, arba, jei tokios nėra, miestas ir šalis,  kuriame autorius(iai) gyvena (12 pt, Italic); anotacija.  
     
     
 

Tyrimo aprašymas ir analizė

 
 

Suformuluota mokslinių tyrimų problema, tikslas, aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumo laipsnis, pristatyti ir pagrįsti, iliustruoti lentelėmis ir diagramomis     tyrimų rezultatai, suformuluotos glaustos ir struktūruotos išvados arba diskusijos.

 
     
 

 

 
  Lentelių pateikimas  
  Lentelės pateikiamos 10 pt, Normal ir tekste numeruojamos arabiškais skaitmenimis. Lentelės numeris, žodis „lentelė“ ir pavadinimas rašomas prie kairės     teksto paraštės.  
     
     
 

Paveikslų pateikimas

 
 

Visa kokybiška ir informatyvi iliustracinė medžiaga (grafikai, diagramos, schemos ir kt. ), vadinama bendru paveikslo vardu, turi būti pateikiama straipsnio tekste. Diagramos, grafikai turi būti *doc arba *xls formato parengti taip, kad galima būtų atlikti pataisymus (jei tai reikalinga). Paveikslai pateikiami nespalvoti, su rėmeliu. Paveikslai (10 pt, Normal) tekste numeruojami arabiškais skaitmenimis. Po paveikslu centruotai paryškintu šriftu rašomas paveikslo numeris ir     sutrumpintas žodis "pav." , neparyškintai - paveikslo pavadinimas

 
     
  Citavimas  
  Tekste nurodoma cituojamo autoriaus pavardė, vardo pirmoji raidė ir leidinio leidimo metai. Jei tekste pateikiama tiksli citata, po leidinio metų dar  nurodomas puslapis, kuriame galima rasti citatą.  
     
 

Literatūros sąrašas

 
  Pateikiamas po straipsnio abėcėlės tvarka: pirmiausia išvardijami šaltiniai laikantis lotyniškos abėcėlės, po to – kitų abėcėlių. Pateikiamos tekste minimos   publikacijos, nurodant pavardę, vardo inicialus, metus (skliausteliuose), pavadinimą, šaltinį (pavyzdžiui, žurnalas ar redaguota knyga bei jos redaktoriai),     puslapiai (jei reikia), miestas, kuriame kūrinys išleistas, leidykla  
     
  Informacija apie autorius  
 

Po straipsniu autorius pateikia trumpą informaciją apie save ir, jei straipsnis rengiamas su bendraautoriais, duomenis apie bendraautorius: vardas, pavardė, mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas, darbovietė, pareigos, mokslinių interesų sritys, kontaktinė informacija (adresas, telefonas,  elektroninio pašto adresas).

 
     
  Straipsnio vertinimas  
     
 
 • Akademinis straipsnių recenzavimas tai procesas kada pateiktas mokslinis tyrimas yra vertinamas ir komentuojamas pasitelkiant nepriklausomus ekspertus dirbančius toje pačioje mokslo srityje
 • Recenzentai pateikia pastebėjimus ir išvadas žurnalo redakcinei kolegijai. Recenzentams paprastai nėra mokama už šį darbą, bet jų tikslas yra dalyvauti procese, kuris užtikrintų aukštos kokybės iš savo mokslo srities straipsnių skelbimas
 • Straipsnis recenzentui pateikiamas be asmenį identifikuojančios informacijos t.y. paslėpta autoriaus vardas, pavardė, darbo vieta, mokslinių tyrimų įstaiga
 • Straipsnį vertina 2 recenzentai. Atsižvelgiant į recenzentų ir redaktorių pastabas, autorius straipsnį koreguoja arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į jas nebuvo atsižvelgta.
 • Pataisyto straipsnio elektroninė rankraščio forma pateikiama redkolegijai ne vėliau kaip po dviejų savaičių po recenzijos gavimo. Nesulaukus straipsnio laiku jis yra eliminuojamas iš publikavimui sudarytos eilės, o administravimo mokestis negražinamas.

 

 
     
  Straipsniai pateikiami žurnalo "Mokytojų ugdymas" redakcijai.  
  Redakcijos adresas:  
  P.Višinskio g. 25-420, LT-76351 Šiauliai, Lietuva  
  Tel. 8(41) 595-713  
  El. pašto adresas mokytojuugdymas@ef.su.lt  
     
  Reikalavimai straipsniams spausdinimui >>>